ADIUNKT w grupie pracowników dydaktycznych

sekretariat@wh.tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza

k o n k u r s na stanowisko dydaktyczne: Adiunkta

w dziedzinie: Nauk Społecznych, w dyscyplinie: Psychologia

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

1. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora w wymaganej dyscyplinie,

2. doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym

3. doświadczenie w pracy edukacyjnej, terapeutycznej, organizacyjnej także poza uczelnią,

4. doświadczenie w pracy  na stanowisku kierowniczym w placówkach terapeutycznych i/lub opiekuńczo-wychowawczych,

5. ukończone studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny na kierunku Psychologia

6. dobrze widziane również ukończone studia na kierunku Pedagogika

Dodatkowo

1. przystępując do konkursu kandydaci deklarują pełną dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego.

2.  organizator przewiduje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie której Kandydaci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@wh.tu.koszalin.pl