Adiunt badawczo-dydaktyczny

sekretariat@wh.tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat

Rektor Politechniki Koszalińskiej
ogłasza k o n k u r s

na stanowisko badawczo-dydaktyczne: adiunkta

w dziedzinie: Nauk Społecznych

w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

1. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora w wymaganej dziedzinie i dyscyplinie

2. posiadać dorobek naukowy w wymaganej dyscyplinie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu integracji europejskiej i polityki regionalnej 

3. posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.

4. w okresie pracy na uczelni wyższej uzyskiwać pozytywne oceny w obszarze badań naukowych, dydaktyki oraz działań organizacyjnych

5. przystępując do konkursu kandydaci deklarują pełną dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego.

6. organizator przewiduje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie której Kandydaci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

7. warunkiem koniecznym jest podjęcie zatrudnienia na pierwszym etacie w Politechnice Koszalińskiej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@wh.tu.koszalin.pl