asystent

Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza

KONKURS

na stanowisko asystenta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Geoinformatyki

na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113,  art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz w §47 ust.1, ust. 2 pkt. 1d) Statutu Politechniki Koszalińskiej.

Od Kandydata oczekuje się:

–         tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego Geoinformatyki lub Geodezji i Kartografii;

–         predyspozycji do pracy badawczej i przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej, potwierdzone opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej;

–         dorobku naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (w przypadku pierwszej umowy nie jest to wymagane) ;

–         gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie szeroko pojętej Geoinformatyki;

–         bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie:

–         podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze  czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego,
że  Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
 i Geodezji pok. 107c przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ( z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

podania o zatrudnienie adresowanego do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej,
kwestionariusza osobowego*,
życiorysu zawodowego,
odpisu dyplomów,
oświadczenia, iż Kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną (art. 276 ust. 1 pkt. 7 i8) oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 20 ust. 1-3)*,
opinii opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,
dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych w formularzu dla ogłoszeniodawców.

*- druki do pobrania znajdują się na stronie: http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/nauczyciel/ogloszenia

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:21.08.2021 r.(w przypadku nadsyłania oferty, decyduje data wpływu do Uczelni). Komisja Konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami. Przewidywany termin zatrudnienia:1.10.2021 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: nieinformowania o wynikach konkursu Kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnieniu.

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:    Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:            Katedra Geoinformatyki

MIASTO:                                                             Koszalin

STANOWISKO: Asystent                W GRUPIE: pracowników badawczo- dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA:            Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

LINK DO STRONY:                            https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                      Geoinformatyka, Geodezja  i Kartografia

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania podstawowe dla kandydatów:

–         tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny Geoinformatyki lub Geodezji i Kartografii;

–         predyspozycje do pracy badawczej i przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej, potwierdzone opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej;

–         dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (w przypadku pierwszej umowy nie jest wymagane) ;

–         gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie szeroko pojętej Geoinformatyki;

–         bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

–         podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze  czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że  Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy.

Dodatkowym atutem będą:

–         znajomość języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

–         udokumentowana praktyka zawodowa w zawodzie związanym z efektami uczenia się uzyskiwanymi na kierunku Geoinformatyka lub Geodezja i Kartografia;

–         świadectwo kwalifikacji UAVO, kategorii otwartej A1, A2 i A3 oraz szczególnej STS1, NSTS1 i NSTS2.

Zakres obowiązków na stanowisku:

–         prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym regulacjami obowiązującymi na Politechnice Koszalińskiej;

–         udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;

–         uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;        

–         inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION:                                   Koszalin University of Technology, Faculty of Civil
                                                                              Engineering, Environmental and Geodetic Sciences

PLACE OF EMPLOYMENT:             Department of Geoinformatics

CITY:                                                                    Koszalin

POSITION:  Assistant                       IN THE GROUP: research and teaching staff

DISCIPLINE:                                        Environmental engineering, mining and energy

WEBSITE:                                                           https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

KEY WORDS:                                     Geoinformatics, Geodesy and Cartography

 

DESCRIPTION (FIELD, EXPECTATIONS):

The candidate should meet the following requirements:

EXPECTATIONS:

Basic requirements from candidates:

–         master’s degree or equivalent at Geodesy and Cartography;

–         predisposition to research work and preparation for teaching, confirmed by the opinion of the research supervisor or thesis supervisor;

–         scientific achievements in the field of engineering and technical sciences, the discipline of Environmental engineering, mining and energy (not necessary if candidate applies for the first employment at research institution);

–         readiness to conduct classes at the first and second degree studies in the field of broadly understood theory of Geoinformatics;

–         very good command of Polish language in speech and writing;

–         take up full-time employment and submit a declaration stating that that the Koszalin University of Technology will be the primary workplace.

 

An additional advantage will be:

–         knowledge of a modern language sufficient to conduct didactic classes;

–         documented professional practice in the profession related to the learning outcomes obtained in the field of Geoinformatics or Geodesy and Cartography;

–         UAVO certificate categories: A1, A2 i A3 and  STS1, NSTS1, NSTS2.

 

RESPONSIBILITIES IN THE POSITION:

–         conducting classes and consulting with students in accordance with the regulations in force at the Koszalin University of Technology;

–         participation in proposed training courses for professional development;

–         participation in the organizational work of the unit;

–         other work ordered by the immediate supervisor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wilsig@tu.koszalin.pl