Asystent

Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

 

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

–       predyspozycje do pracy badawczej,

–       przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej, potwierdzone opinią promotora pracy magisterskiej lub doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej na uczelni wyższej na stanowisku asystenta w dyscyplinie naukowej Ekonomia i finanse, potwierdzone opinię przełożonego,

–       posiadają znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski lub niemiecki).

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów WNE, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów WNE, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie 
poniżej wymienionych dokumentów na adres: Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, 75–343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E (z dopiskiem KONKURS) lub skany dokumentów drogą elektroniczną na adres wne@tu.koszalin.pl

 

1.      Podanie do Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta,

2.      Kwestionariusz osobowy,

3.      Życiorys,

4.      Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra,

5.      Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.      Oświadczenie o uznaniu Politechniki Koszalińskiej  jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.      Oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

8.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
· nieinformowania o wynikach postępowania kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową,
· możliwości unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja JM Rektora o zatrudnieniu. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

 

Termin zakończenia konkursu, w tym przyjmowania ofert upływa dnia  30.08.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mariusz.medrak@tu.koszalin.pl