asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Elektroniki i Infromatyki
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor

Politechniki Koszalińskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych

 

w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

w Katedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale Elektroniki i Informatyki

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113, art.116, art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.)

 

Od Kandydata oczekuje się:

•  posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera,

•  podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,

•  prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na Wydziale i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,

•  znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Elektroniki i Informatyki pok. 10A przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Elektroniki i Informatyki (z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

•   podanie adresowane do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej,

•   kwestionariusz osobowy,

•   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

•   opinia promotora pracy magisterskiej lub opiekuna naukowego (§ 47 ust. 2 d Statutu PK),•

•   oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),

•   dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych w formularzu dla ogłoszeniodawców,

•   zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:  20.07.2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia:                01.10.2022 r.

 

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:        Politechnika Koszalińska

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:             Katedra Inżynierii Komputerowej
                                                         Wydział Elektroniki i Komunikacji

MIASTO:                                          Koszalin

STANOWISKO:                                asystent 

GRUPA PRACOWNIKÓW:             badawczo-dydaktyczny  

DYSCYPLINA NAUKOWA:             Automatyka, elektronika i elektrotechnika

DATA OGŁOSZENIA:                      15.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       20.07.2022

LINK DO STRONY:                          https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                      języki C/C++; układy FPGA; interfejsy; systemy komputerowe.

 

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

 

Od kandydata oczekuje się kwalifikacji i doświadczenia:

•          umiejętności programowania (preferowane języki C/C++);

•          umiejętności i doświadczenie w programowaniu rożnych platform sprzętowych, w tym urządzeń IoT i układów FPGA;

•          znajomość rożnych sprzętowych interfejsów do komunikacji/wymiany danych;

•          znajomość budowy i obsługi urządzeń pomiarowych;

•          umiejętność tworzenia systemów pomiarowych w oparciu o systemy komputerowe;

•          aktywność w tworzeniu publikacji naukowych;

•          mile widziane doświadczenie w realizowaniu projektów naukowych.

 

 

Prosimy również o dostarczenie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów potwierdzających ww. kwalifikacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

 

INSTITUTION:                                 Koszalin University of Technology  

PLACE OF EMPLOYMENT:             Faculty of Electronics and Computer Science,
         Department of Computer Engineering  

 

CITY:                                                Koszalin

POSITION:                                       Assistant

GROUP OF EMPLOYEES:            research and teaching

DISCIPLINE:                                    Automation, electronics and electrical engineering

POSED:                                            15.06.2022

EXPIRES:                                         20.07.2022

WEBSITE:                                        https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

 

KEY WORDS:                             C / C ++ languages; FPGA devices; interfaces; computer systems

 

 

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

 

The candidate is expected to have qualifications and experiences in:

 

•          programming skills (preferred programing languages C/C++);

•          programming skills and experience using different HW platforms, including IoT and FPGA devices;  

•          knowledge of various HW devices and communication/data transfer interfaces;

•          knowledge of the construction/usage skills of electronic measuring equipment ;

•          ability to create/use measuring systems built using computer systems;

•          activity in scientific publication writing;

•          participation in scientific researches(nice to have).

 

 

 

 

 

 

 

The candidate should also provide certificates and diplomas of the above qualifications.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na renata.suszynska@tu.koszalin.pl