Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza

KONKURS

na stanowisko asystenta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Mechaniki Budowli

na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113  i 116 oraz   art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) oraz w §47 Statutu Politechniki Koszalińskiej.

Od Kandydata oczekuje się:

– tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,

–         predyspozycji do pracy badawczej i przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej, 

potwierdzonych opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,

– dorobku naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie Inżynieria Lądowa

i Transport (w przypadku pierwszej umowy nie jest wymagane),

– prowadzenia działalności naukowej w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej,

–  gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego

stopnia w zakresie szeroko pojętej teorii konstrukcji,

–  bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

–  podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego,

że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
 i Geodezji pok. 107c przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

Ø  podania o zatrudnienie adresowanego do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej,

Ø  kwestionariusza osobowego*,

Ø  życiorysu zawodowego,

Ø  odpisu dyplomów,

Ø  oświadczenia o uznaniu, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,

Ø  oświadczenia, iż Kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną (art. 276 ust. 1 pkt. 7 i8) oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 20 ust. 1-3)*,

Ø  opinii opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,

Ø  dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych

Ø  w formularzu dla ogłoszeniodawców.

*- druki do pobrania znajdują się na stronie: https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1129/dokumenty-dla-kandydatow-na-stanowiska-w-konkursach

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 13.07.2022 r.(w przypadku nadsyłania oferty, decyduje data wpływu do Uczelni). Komisja Konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami.

Przewidywany termin zatrudnienia:1.10.2022 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: nieinformowania o wynikach konkursu Kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnieniu.

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:       Politechnika Koszalińska

                                                               Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:             Katedra Mechaniki Budowli

MIASTO:                                              Koszalin

STANOWISKO: Asystent                  W GRUPIE: pracowników badawczo – dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA:                Inżynieria Lądowa i Transport

DATA OGŁOSZENIA:                       13.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       13.07.2022

LINK DO STRONY:                           https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                       budownictwo, mechanika

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania

OCZEKIWANIA:

Od Kandydata oczekuje się:

– tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,

–        predyspozycji do pracy badawczej i przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej,  

potwierdzonych opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,

–  dorobku naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie Inżynieria Lądowa

i Transport (w przypadku pierwszej umowy nie jest wymagane),

–  prowadzenia działalności naukowej w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej,

–  gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego

stopnia w zakresie szeroko pojętej teorii konstrukcji,

–   bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

–   podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego,

że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

–  dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie Inżynieria Lądowa
i Transport (w ciągu ostatniego roku autorstwo minimum 2 publikacji za łącznie min. 100 punktów, według MNiE),

–   znajomość języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–   udokumentowana praktyka zawodowa w zawodzie związanym z efektami uczenia się uzyskiwanymi na kierunku budownictwo,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU:

–  prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym
z regulacjami obowiązującymi na Politechnice Koszalińskiej,

–  udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu,

–  uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,       

– inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION:                   Koszalin University of Technology, Faculty of Civil
                                               Engineering, Environmental and Geodetic Sciences

PLACE OF EMPLOYMENT: Department of Structural Mechanics

CITY:                                       Koszalin

POSITION: Assistant         IN THE GROUP: research and teaching staff

DISCIPLINE:  Civil and Transportation Engineering

POSED:          13.06.2022

EXPIRES:    13.07.2022

WEBSITE:      https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

KEY WORDS:     construction, mechanics

The candidate should meet the following requirements

EXPECTATIONS:

Basic requirements from candidates:

–  master’s degree or equivalent,

–  predisposition to research work and preparation for teaching, confirmed by the opinion of the research supervisor or thesis supervisor,

–  scientific achievements in the field of engineering and technical sciences, the discipline of Civil Engineering and Transport (in the case of the first contract, it is not required),

– conducting scientific activity in the field of the represented field of study,

–   readiness to conduct classes at the first and second degree studies in the field of broadly defined theory of construction,

–  very good command of Polish language in speech and writing,

–   take up full-time employment and submit a declaration stating that that the Koszalin University of Technology will be the primary workplace.

An additional advantage will be:

–  scientific achievements in the field of engineering and technical sciences, the discipline of Civil and Transportation Engineering (in the last year, authorship of at least 2 publications for a total of at least 100 points, according to MEiN),

–  knowledge of a modern language sufficient to conduct didactic classes,

–  documented professional practice in the profession related to the learning outcomes obtained in the field of construction.

RESPONSIBILITIES OF THE POSITION:

–  conducting classes and consulting with students in accordance with the regulations in force at the Koszalin University of Technology,

–  participation in proposed training courses for professional development,

– participation in the organizational work of the unit,

–  other work assigned by the immediate supervisor.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.gladziszewska@tu.koszalin.pl