Profesor uczelni

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kandydat na powyższe stanowisko powinien:

–        spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 j.t. z późn. zm.)

–        posiadać tytuł magistra fizyki, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych/nauk
o zdrowiu lub dorobek naukowy w tych dyscyplinach,

–        posiadać ukończony kurs w zakresie statystyki medycznej,

–        posiadać przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela akademickiego,

–        zadeklarować PWSZ w Koszalinie jako podstawowe miejsce pracy.