profesora uczelni

Elektroniki i Infromatyki
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor

Politechniki Koszalińskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA UCZELNI

w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych

 

w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

w Katedrze Elektroniki na Wydziale Elektroniki i Informatyki

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113, art.116, art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.)

 

Od Kandydata oczekuje się:

•       posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,

•       podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,

•       złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, prowadzenia działalności naukowej w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej,

•       prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na Wydziale i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,

•       znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Elektroniki i Informatyki pok. 10A przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Elektroniki i Informatyki (z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

•          podanie adresowane do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej,

•          kwestionariusz osoby,

•          aktualny dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi,

•          dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie lub pokrewnej,

•          oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),

•          dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych w formularzu dla ogłoszeniodawców.

•          zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:  20.07.2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia:                01.10.2022 r.

 

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:        Politechnika Koszalińska

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:             Wydział Elektroniki i Informatyki, Katedra Elektroniki

MIASTO:                                          Koszalin

STANOWISKO:                                profesor uczelni

GRUPA PRACOWNIKÓW:             badawczo-dydaktyczny  

DYSCYPLINA NAUKOWA:             Automatyka, elektronika i elektrotechnika

DATA OGŁOSZENIA:                      15.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       20.07.2022

LINK DO STRONY:                          https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                     fotowoltaika, fototermika, elektronika, podstawy elektroniki, podstawy miernictwa.

 

 

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

 

Od kandydata oczekuje się kwalifikacji i doświadczenia:

 

Kandydat powinien posiadać stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika. Kandydat powinien mieć doświadczenie oraz udokumentowany dorobek naukowy, w czasopismach z listy filadelfijskiej, w takich metodach badawczych jak: fotowoltaika i fototermika. Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego, w mowie i piśmie. Doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni. Kandydat będzie prowadził wykłady, ćwiczenia i laboratoria z różnych przedmiotów elektronicznych.

 

 

 

 

 

 

Prosimy również o dostarczenie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów potwierdzających ww. kwalifikacje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

 

INSTITUTION:                                 Koszalin University of Technology 

PLACE OF EMPLOYMENT:            Faculty of Electronics and Computer Science, Department of Electronics

CITY:                                               Koszalin

POSITION:                                       associate professor

GROUP OF EMPLOYEES: research and teaching

DISCIPLINE:                                    Automation, electronics and electrical engineering

POSED:                                            20.06.2022

EXPIRES:                                         20.07.2022

WEBSITE:                                        https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

 

KEY WORDS:                                  photovoltaics, photothermics, electronics, basics of electronics, basics of metrology.

 

 

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

 

The candidate is expected to have qualifications and experiences in:

 

 

The candidate should have a postdoctoral degree in technical sciences in the discipline of Automatic Control, Electronics and Electrical Engineering. The candidate should have experience and documented scientific achievements in journals from the Philadelphia list, in such research methods as: photovoltaics and photothermics. Fluency in English and Polish, spoken and written, is required. Teaching experience at work at the technical university. The candidate will conduct lectures, exercises and laboratories in various electronic subjects.

 

 

 

 

The candidate should also provide certificates and diplomas of the above qualifications.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na renata.suszynska@tu.koszalin.pl