starszy wykładowca

Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej
ogłasza
KONKURS
na stanowisko starszego wykładowcy
w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Mechaniki Budowli
na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113, art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.)
oraz w §47 ust.3, ust. 3d) Statutu Politechniki Koszalińskiej.

Od Kandydata oczekuje się:
 tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa;
 podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uczelnia, w rozumieniu Ustawy, będzie podstawowym miejscem pracy,
 co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia dydaktycznego w pracy nauczyciela akademickiego;
 gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie szeroko pojętej teorii konstrukcji;
 bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji pok. 107c przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ( z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:
• podania adresowanego do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy,
• kwestionariusza osobowego*,
• życiorysu zawodowego,
• odpisu dyplomów,
• oświadczenia, iż Kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną (art. 276 ust. 1 pkt. 7 i8) oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 20 ust. 1-3)*,
• dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych
w formularzu dla ogłoszeniodawców.

*- druki do pobrania znajdują się na stronie: http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/nauczyciel/ogloszenia

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:11.08.2021 r.(w przypadku nadsyłania oferty, decyduje data wpływu do Uczelni). Komisja Konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami.
Przewidywany termin zatrudnienia:1.10.2021 r.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: nieinformowania o wynikach konkursu Kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnieniu.

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA: Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Katedra Mechaniki Budowli
MIASTO: Koszalin
STANOWISKO: Starszy Wykładowca W GRUPIE: pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Lądowa i Transport
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.08.2021
LINK DO STRONY: https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/
SŁOWA KLUCZOWE: budownictwo, mechanika

OPIS ( tematyka i oczekiwania):
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

OCZEKIWANIA:
Wymagania podstawowe dla kandydatów:
 tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa;
 co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy nauczyciela akademickiego;
 gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie szeroko pojętej teorii konstrukcji;
 bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem będzie:
 stopień naukowy doktora nauk technicznych;
 dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych;
 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 udokumentowana praktyka zawodowa w zawodzie związanym z efektami uczenia się uzyskiwanymi na kierunku budownictwo.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU:
 prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym regulacjami obowiązującymi na Politechnice Koszalińskiej;
 udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;
 uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
 inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

 

FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Koszalin University of Technology, Faculty of Civil
Engineering, Environmental and Geodetic Sciences
PLACE OF EMPLOYMENT: Department of Structural Mechanics
CITY: Koszalin
POSITION: Senior Lecturer IN THE GROUP: education staff
DISCIPLINE: Civil and Transportation Engineering
EXPIRES: 11.08.2021
WEBSITE: https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/
KEY WORDS: construction, mechanics

DESCRIPTION (FIELD, EXPECTATIONS):
The candidate should meet the following requirements:

EXPECTATIONS:
Basic requirements from candidates:
 master’s degree in the field of Civil Engineering;
 at least ten years of teaching experience as an academic teacher;
 readiness to conduct classes at the first and second degree studies in the field of broadly understood theory of construction;
 very good command of Polish language in speech and writing.

An additional advantage will be:
 doctoral degree in technical sciences;
 scientific achievements in the field of technical sciences;
 knowledge of English language sufficient to conduct didactic classes;
 documented professional practice in the profession related to the learning outcomes obtained in the field of construction.

RESPONSIBILITIES IN THE POSITION:
 conducting classes and consulting with students in accordance with the regulations in force at the Koszalin University of Technology;
 participation in proposed training courses for professional development;
 participation in the organizational work of the unit;
 other work ordered by the immediate supervisor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wilsig@tu.koszalin.pl