wykładowca

Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza

KONKURS

na stanowisko wykładowcy

w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Matematyki

na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113,  art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.)

oraz w §47 ust.3, 3e) Statutu Politechniki Koszalińskiej.

 

Od Kandydata oczekuje się:

–         tytułu zawodowego magistra matematyki;

–         co najmniej 5-letniego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na poziomie akademickim;

–         gotowości do prowadzenia wykładów i ćwiczeń z matematyki dla studiów technicznych pierwszego
i drugiego stopnia;

–         bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

–         podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze  czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego,
że  Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Inżynierii Lądowej, Środowisk
 i Geodezji pok. 107c przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ( z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

podania adresowanego do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy,
kwestionariusza osobowego*,
życiorysu zawodowego,
odpisu dyplomów,
oświadczenia o uznaniu, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
oświadczenia, iż Kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną (art. 276 ust. 1 pkt. 7 i8) oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 20 ust. 1-3)*,
dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych
w formularzu dla ogłoszeniodawców.

 

*- druki do pobrania znajdują się na stronie: http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/nauczyciel/ogloszenia

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 2.08.2021 r.(w przypadku nadsyłania oferty, decyduje data wpływu do Uczelni). Komisja Konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami.

Przewidywany termin zatrudnienia:1.10.2021 r.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: nieinformowania o wynikach konkursu Kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnieniu.

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:      Politechnika Koszalińska

                                                           Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:             Katedra Matematyki

MIASTO:                                           Koszalin

STANOWISKO:        Wykładowca    W GRUPIE: pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA:           matematyka

DATA OGŁOSZENIA:                      2.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:      2.08.2021

LINK DO STRONY:             https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                     matematyka, statystyka, zastosowania matematyki

 

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 

 

OCZEKIWANIA:

 

Wymagania podstawowe dla kandydatów:

 

–         tytuł zawodowy magistra matematyki;

–         co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na poziomie akademickim;

–         gotowość do prowadzenia wykładów i ćwiczeń z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;

–         bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i na piśmie.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

–         dorobek naukowy w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych;

–         znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych z matematyki;

–         doświadczenie w nauczaniu matematyki na uczelniach technicznych.

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU:

 

–         prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym regulacjami obowiązującymi na Politechnice Koszalińskiej;

–         udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;

–         uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;        

–         inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

 

INSTITUTION:                                  Koszalin University of Technology, Faculty of Civil
                                                           Engineering, Environmental and Geodetic Sciences

PLACE OF EMPLOYMENT:            Department of Mathematics

CITY:                                                 Koszalin

POSITION:  Lecturer              IN THE GROUP: education workers

DISCIPLINE:                                     mathematics

POSED:                                              2.07.2021

EXPIRES:                                           2.08.2021

WEBSITE: https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

KEY WORDS:                                   mathematics, statistics, applications of mathematics

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

The candidate should have:

 

EXPECTATIONS:

 

Basic requirements from candidates:

 

–         professional title of Master of Science in Mathematics;

–         at least 5 years of teaching experience in mathematics at university level;

–         readiness to conduct mathematics classes for first and second cycle technical studies;

–         fluency in spoken and written Polish;

 

An additional advantage will be:

 

–         research achievements in the field of mathematical or technical sciences;

–         knowledge of the English language sufficiently to enable conducting didactic classes in mathematics;

–         experience in teaching mathematics at technical universities.

 

 

RESPONSIBILITIES IN THE POSITION:

 

–         conducting classes and consulting with students in accordance with the regulations in force at the Koszalin University of Technology;

–         participation in the proposed training courses for professional development;

–         participation in organizational work;

–         other work ordered by the immediate supervisor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wilsig@tu.koszalin.pl