PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza k o n k u r s na stanowisko dydaktyczne: Profesora/Profesora Uczelni, w dziedzinie: Nauk Społecznych, w dyscyplinie: Pedagogika, preferowana subdyscyplina: Pedagogika Specjalna, termin zakończenia konkursu upływa z dniem 31.01.2021 r. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 ze zm.) oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej.

szczegóły konkursu w załączniku