adiunkt

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej, Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Dziedzina nauki: informatyka

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej

 

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie informatyki lub matematyki

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) posiadanie co najmniej stopnia doktora;

2) odpowiedni dorobek naukowy;

2) czynny udział w życiu naukowym;

3) doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1.    podanie,

2.    życiorys,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5.    autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6.    wykaz publikacji,

7.    informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8.  list referencyjny,

9.  oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

10.  oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

11.  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

12.  informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  15 kwietnia 2021.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 18 maja 2021.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 24 czerwca 2021.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl