adiunkt

Wokalno-Aktorski
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  w dniu  22 maja 2023 r. ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w specjalności śpiew solowy, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

-spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                    (Dz. U. z 2023 r. poz. 742,  z późn. zm.) oraz w Statucie AMKP,

-posiadają co najmniej stopień doktora sztuki w zakresie wokalistyki,

-posiadają znaczące osiągnięcia i dokonania artystyczne lub naukowe w zakresie wokalistyki o zasięgu i znaczeniu

 międzynarodowym, w tym w zakresie wykonawstwa dzieł XX wieku i współczesnych,

-posiadają doświadczenie dydaktyczne.

Kandydaci przystępujący do udziału w konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie.

2. Kwestionariusz osobowy. *

3. Uwierzytelniony odpis dyplomu doktora sztuki. **  

4. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

5. Deklaracja gotowości przekazania osiągnięć artystycznych na potrzeby ewaluacji w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.    

6. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.*

7. Informacja o dotychczasowej działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej w formie spisu najważniejszych osiągnięć.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.*

Procedura konkursowa składa się z następujących części:

1.Wykonanie utworów o zróżnicowanej stylistyce wykonawczej, wybranych przez Komisję z co najmniej czterech utworów zaproponowanych przez Kandydata / Kandydatkę. Łączny czas prezentacji artystycznej – ok. 15 minut. Preferowane wykonanie z pamięci.

Prosimy o załączenie wykazu repertuaru proponowanego do wykonania; wybór utworów i czas prezentacji według uznania komisji.   

2. Przeprowadzenie lekcji pokazowej – około 25 minut.     

3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2023 r. na adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, tel. (12) 422-66-94, fax (12) 422-23-43, z dopiskiem Dział Spraw Osobowych. Decyduje data wpływu dokumentów do Uczelni.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.

Planuje się rozstrzygnięcie konkursu do 12 lipca 2023 r. , o dokładnym terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.

W przypadku gdy kandydat nie spełni wymogów formalnych jego oferta zostanie odrzucona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Kandydaci zostaną poinformowani o wyniku konkursu. 

Ucznia/studenta na lekcję oraz akompaniatora, jeżeli jest potrzebny, organizuje sobie kandydat we własnym zakresie. 

 

*  druki do pobrania na stronie: www.amuz.krakow.pl

** w przypadku dokumentów dotyczących stopni i tytułów uzyskanych za granicą wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.amuz.krakow.pl.