adiunkt (asystent) badawczo-dydaktyczny

Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

OPIS – wymagania kandydatów:
 posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz mają otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria lądowa i transport,
 biegle posługują się językiem polskim oraz posiadają znajomość języka obcego,
 posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim) z przedmiotów o tematyce budowlanej lub konstrukcji inżynierskich,
 posiadają udokumentowane przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 legitymują się dorobkiem naukowym za który uzyskały nie mniej niż 25 pkt,
 uczestniczyły w co najmniej 2 konferencjach naukowych,
 posiadają zainteresowania naukowe z zakresu budownictwa, mechaniki budowli i konstrukcji inżynierskich,
 posiadają umiejętność biegłej obsługi oprogramowania inżynierskiego,