Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Zakład Historii Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania:

1) posiadają osiągnięcia badawcze z zakresu historii  filozofii starożytnej lub średniowiecznej udokumentowane publikacjami w liczących się czasopismach i wydawnictwach naukowych
2) posiadają doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi finansowanymi w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filozof@uj.edu.pl