adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Inzynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kraków, dn.08.04.2021r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Elektrycznej (E-2) na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: czas określony

Reprezentowana dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika, elektrotechnika

 1. Niezbędne wymagania:

·         Posiadać doktorat w dyscyplinie elektrotechnika (wg nowej klasyfikacji automatyka, elektronika i elektrotechnika),

·         Wykazać się bardzo dobrą czynną i bierną znajomością języka angielskiego,

·         Posiadać doświadczenie i publikacje w zakresie analiz sygnałów i obwodów elektrycznych,

·         Posiadać doświadczenie i publikacje w zakresie kreowania modeli matematycznych i analiz uwzględniających zagadnienia ekonomiczne i statystyczne.

·         Mieć motywację do pracy naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

2. Dodatkowe wymagania:

·         Posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,

·         Wskazane jest dodatkowe wykształcenie w zakresie prawa własności intelektualnej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Zajmowane stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Podlega bezpośrednio: Kierownikowi Katedry Inżynierii Elektrycznej

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

Do obowiązków w zakresie kształcenia i wychowywania studentów należy
w szczególności:

·        realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim

·        prowadzenie konsultacji ze studentami

·        opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń

·        opieka nad dyplomantami

Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy
w szczególności:

·        upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych prowadzenie lub udział w seminariach naukowych

·        udział w komercjalizacji wyników badań

·        opracowywanie wniosków o finansowanie prac naukowych, badawczych i rozwojowych

·        doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułów naukowych

4. Wymagane dokumenty:

·        podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

·        szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

·        kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki

·        autoreferat precyzujący zainteresowania naukowe (list motywacyjny)

·        zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia

·        dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

·        ankieta personalna

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

·        analizie złożonej dokumentacji;

·        przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – Kraków, ul. Warszawska 24; pokój 203 w godzinach od 8.00 do 14.00. Termin składania dokumentów upływa 10.05.2021 r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WIEiK.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2021 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dniach: 01.06.2021 r. – 10.06.2021 r.      

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.