adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. T. KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Automatyki i Informatyki

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 58) na stanowisku adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy,
4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2024 r.

5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Informatyka techniczna i telekomunikacja lub Automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewne.

 

1. Niezbędne wymagania:

·         Ukończenie studiów stacjonarnych: jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia na kierunku Informatyka (lub na kierunkach pokrewnych)

·         Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja lub Automatyka, elektronika i elektrotechnika (lub w dyscyplinach pokrewnych – pod warunkiem posiadania stopnia magistra/magistra inż. na kierunku informatycznym)

·         Uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów, studiów doktoranckich i/lub dotychczasowej pracy zawodowej, w tym publikacji naukowych, patentów, udział w projektach badawczych lub badawczo-rozwojowych (R&D)

·         Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej

·         Znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2)

·         Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go
w pierwszym roku zatrudnienia

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·         Realizacja pensum dydaktycznego (w tym wykładów) w języku polskim
z przedmiotów informatycznych na kierunkach studiów Informatyka
w Inżynierii Komputerowej (I stopnia) i/lub Elektrotechnika i Automatyka (I i II stopnia) na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim, w tym promotorstwa prac dyplomowych, konsultacje dla studentów itp.

·         Praca badawcza, samodzielna lub w zespole, udokumentowana publikacjami naukowymi przypisanymi głównie do dyscypliny Automatyka, elektronika
i elektrotechnika (dyscyplina wydziałowa)

·         Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi, opracowywanie instrukcji
i materiałów dydaktycznych do przedmiotów; przeprowadzanie egzaminów zaliczeń itp.

·         Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział
w organach kolegialnych, komisjach itp.

3. Wymagane dokumenty:

·         Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

·         Kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia na kierunku informatycznym (lub na kierunkach pokrewnych)

·         Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie stopnia doktora
w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja lub Automatyka, elektronika i elektrotechnika (lub pokrewnych, jeżeli kandydat ukończył studia informatyczne)

·         Wykaz publikacji / patentów i innych osiągnięć stanowiących dorobek kandydata (preferowane są publikacje w czasopismach lub konferencjach z listy MEiN z dn.1.12.2021 r.
 https://www.gov.pl/attachment/a08aa57e-f7b7-40f8-8b43-56e65aaed6c8 )

·         Plan badawczy dotyczący perspektywy uzyskania habilitacji (dotyczy kandydatów zatrudnionych wcześniej na stanowisku adiunkta)

·         Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia

·         List polecający kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

·         Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·         Kwestionariusz osobowy dostępny pod adresem: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=962&lang=pl

·         Deklaracja kandydata, że Politechnika Krakowska będzie jego podstawowym miejscem pracy

·         Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy)

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

·         analizie złożonej dokumentacji;

·         przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203, w godz. 9.00-15.00 lub w postaci skanów pocztą elektroniczną na adres e-0@pk.edu.pl .

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Informatyki. Taki też powinien być temat emaila.

Termin składania dokumentów upływa: 02.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.09.2022 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniają niezbędne wymagania oraz zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dniach 12-15.09.2022 r. (adres powyżej). Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e-0@pk.edu.pl