asystent

Inżynierii Śorodowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·         posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera geodezji i kartografii,

·         biegle posługują się językiem polskim w mowie i piśmie,

·         posługują się językiem angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,

·         legitymują się minimum dwurocznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku geodety,

·         posiadają zaawansowane umiejętności obsługi programów geodezyjnych (np. EwMapa, MicroStation, AutoCAD, C-Geo, ArcGIS i inne),

 

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

·         zainteresowanie geodezją inżynieryjną, bazami danych i narzędziami do tworzenia map cyfrowych,

·         zamiłowanie i predyspozycje do pracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.

·         umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy w zespole,

·         wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy,

·         wyróżnianie się podczas toku studiów wysokimi wynikami w nauce,

·         biegła znajomość  Pakietu Microsoft Office.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

·         posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

·         korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

·         podanie skierowane do JM Rektora UR w Krakowie,

·         życiorys,

·         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·         wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych,

·         kwestionariusz osobowy (https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf).

 

            oraz:

·         zaświadczenie o niekaralności,

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej (Załącznik nr 1) oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). Załącznik nr 1 i 2 znajdują się na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html.

 

·         oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Katedry Geodezji, tel: 12 662 45 39