Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;
4) posiadają dorobek naukowy i doświadczenie badawcze w zakresie zróżnicowania rozwoju ekonomiczno-społecznego w ujęciu przestrzennym oraz postępu technicznego;
5) posiadają znaczący dorobek publikacyjny, doświadczenie w pracy projektowej, zainteresowania badaniami interdyscyplinarnymi, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie tekstów naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl