asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dziekan Wydziału Mechanicznego

POLITECHNIKI KRAKOWSKEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 ogłasza konkurs na stanowisko

 asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki

Proponowane jest zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1.09.2021 do 31.08.2022 (z możliwością przedłużenia).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną ze studentami, uczestniczyć w pracach naukowych i działalności organizacyjnej Katedry i Wydziału, podnosić swoje kwalifikacje w zakresie dydaktyki szkoły wyższej oraz przyjmą zasady określone w § 3 Kodeksu Etycznego Politechniki Krakowskiej (http://bip.pk.edu.pl/index.php?Upprz=118), a także

spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce art. 113, 116 i 119 (http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn.pdf) oraz warunki §57, pkt. 1 i pkt. 4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z 29 maja 2019 r. (http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=2311) tj.: 

posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna,
uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów,
posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
posiadają umiejętność zdalnego prowadzenia zajęć,
posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
oświadczą, że w razie pozytywnego przejścia procedury konkursowej Politechnika Krakowska będzie ich podstawowym miejscem pracy,
posiadają przygotowanie pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z wytrzymałości materiałów, metody elementów skończonych;

 Wymagane dokumenty: 

podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
życiorys
kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów
oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy (oświadczenie 1)
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy) (oświadczenie 2)
W/w dokumenty należy składać w Kancelarii  Wydziału  Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pok. nr A17 lub w sekretariacie Katedry Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki, budynek A, pok. nr A503, w godzinach od 900 do 1300 w terminie do 30.04.2021 r. Proszę podać wskazany na górze strony numer referencyjny.

 

Planuje się, że rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 31.05.2021 r. 

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Katedry Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II 37, w budynku A, pok. A503 w dniach od 7 do 30 czerwca 2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.