Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Wynagrodzenie: do negocjacji
  • Dziedzina nauki: matematyka

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

adiunkta

 

w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Katedrze Matematyki Stosowanej

 

na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

 

 

Wymiar etatu: pół etatu
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: ekonomia

 

1. Niezbędne wymagania:

posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina ekonomia;
posiadanie znaczącego dorobku naukowego;
udział w projektach badawczych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych
udokumentowane publikacjami naukowymi osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych.

2. Dodatkowe wymagania:

doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne lub praktyczne w zakresie: statystyki matematycznej, równań regresji, analizy danych;
doskonałe umiejętności dydaktyczne potwierdzone opiniami;
umiejętność stosowania metod komputerowych w dydaktyce;
bardzo dobra znajomość programu R;
mile widziane certyfikaty dydaktyczne;
biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej i zajęć dydaktycznych;
dobrze widziane doświadczenie zawodowe w środowisku gospodarczym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;
składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych pozyskiwanych w trybie konkursów.

4. Wymagane dokumenty:

podanie do Rektora;
szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
autoreferat;
zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;
dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji;
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych;
wysłuchaniu wygłoszonego referatu.
 

Wymagane dokumenty należy składać w: Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Wydziału Architektury (parter) tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych lub należy przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do 11.09.2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.09.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Wydziałową Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Politechniki Krakowskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach 01-31.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl