asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia:
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii UJ w zakresie antropologii biologicznej w wymiarze 3/4 etatu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny z zakresu nauk biologicznych;
posiadają w dorobku artykuły opublikowane w czasopismach naukowych z listy JCR, dot. biologii populacji historycznych;
posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania ekspertyz anatomo-antropologicznych;
posiadają umiejętności w zakresie przygotowywania materiału osteologicznego do badań izotopowych;
wykazują się biegłą znajomością języka polskiego, umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację oraz przygotowanie publikacji naukowych;
posiadają doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych;
posiadają doświadczenie w zakresie nauczania akademickiego;
członkostwo w towarzystwach naukowych będzie dodatkowym atutem.

Załączniki