1 asystent

Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej;
wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
Kandydat powinien posiadać co najmniej tytuł magistra filologii włoskiej (mile widziana dyscyplina literaturoznawstwo) oraz wykształcenie dodatkowe w zakresie przekładu ustnego (w parze języków polski-włoski). Dodatkowo kandydat powinien mieć doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z języka włoskiego na różnych stopniach zaawansowania (preferowany kontekst akademicki), zajęć z przekładu pisemnego ustnego w parze języków polski-włoski, a także predyspozycje do podjęcia zajęć z historii literatury włoskiej (epoki dawne). Mile widziane będzie także doświadczenie organizacyjne oraz dorobek badawczy w zakresie filologii włoskiej.