1 asystent

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

 

Data ogłoszenia
  2022-03-03
Forma zatrudnienia
  Umowa o pracę
Status naboru
  W toku
 

Przyjmowanie zgłoszeń: do 29.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie: do 15.05.2022 r.

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Stanowisko: asystent

Wymiar etatu: pełny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – od 1 października 2022

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1668) i posiadają

Dorobek naukowy:

ukończone studia techniczne (kierunek inżynieria mechaniczna lub pokrewne),
stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub zamierza uzyskać taki stopień,
zadeklarował, lub zobowiązuje się zadeklarować, przynależność do dyscypliny inżynieria mechaniczna (przynajmniej w 75%).
Działalność dydaktyczna:

Ma kompetencje do prowadzenia zająć dydaktycznych z przedmiotów realizowanych w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki:

Mechatronika systemów transportu,
Niezawodność układów mechatronicznych,
Pojazdy i układy napędowe,
Hybrydowe systemy transportowe,
Pojazdy i systemy transportowe,
Systemy informatyczne w pojazdach,
Podstawy mechatroniki (tematyka zajęć obejmuje znajomość budowy, eksploatacji oraz diagnostyki pojazdów mechanicznych z dużym naciskiem na systemy mechatroniczne stosowane w pojazdach, w tym autonomicznych, wykorzystywanych w transporcie zarówno dalekim jak i bliskim).
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

posiada kwalifikacje określone w Ustawie;
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
korzysta w pełni z praw publicznych.
Wykaz wymaganych dokumentów:

podanie do JM Rektora w Krakowie;
życiorys (CV z fotografią);
kwestionariusz osobowy https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu magistra inżyniera lub doktora);
wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane;
informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej;
oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku;
oświadczenie o niekaralności;
9.      Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

Dokumenty należy złożyć do 29.04.2022r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, 30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

 Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem Jego oferty.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Załączniki