1 asystent

Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:

1.     posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

2.     ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3.     nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

4.     korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

posiadają tytuł zawodowy magistra budownictwa i/lub inżynierii środowiska,
posiadają dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
posiadają co najmniej dwie publikacje naukowe w czasopiśmie z wykazu MNiSW za co najmniej 100 punktów oraz potwierdzony udział w konferencjach naukowych,
posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: Konstrukcje stalowe, Konstrukcje inżynierskie, Konstrukcje żelbetowe,
wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia,
7.     w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest biegła znajomość języka polskiego.

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     podanie (skierowane do JM Rektora UR),

2.     CV z podaniem zainteresowań naukowych,

3.     informację o dorobku naukowym, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej,

4.     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.     wykaz prac opublikowanych,

6.     kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony: https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf

 

Ponadto kandydat przystępując do konkursu winien złożyć:

1.     informację o o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie netowej: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

2.  oświadczenia:

 

a.     oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

b.     oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c.     oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat,

d.     oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

 

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry Budownictwa Wiejskiego dr hab. inż. Grzegorza Nawalany, prof. URK; tel: 12 662 41 67

 

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs KBW1″ należy przesłać na adres: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

lub złożyć w Dziekanacie Wydziału: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, p.104

w terminie do dnia 05.07.2022 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wisig@urk.edu.pl