1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc

oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html

Wymagania niezbędne:

1.  Stopień doktora nauk biologicznych, rolniczych lub pokrewnych;

2.  Dorobek naukowy z zakresu roślin ozdobnych potwierdzony publikacjami

3.  Czynny udział w konferencjach naukowych;

4.  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim;

5.  Biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie;

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wymagania pożądane:

1.  Udokumentowane przygotowanie pedagogiczne (w przypadku braku, po zatrudnieniu osoba będzie zobowiązana do uzupełnienia takich kwalifikacji).

Dodatkowe wymagania:

1. Zamiłowanie i predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej;

2. Komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy;

3. Umiejętności organizacyjne;

4. Umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. CV;

2. kwestionariusz osobowy; https://urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf

3. kopie dyplomu ukończenia studiów;

4.kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli aplikujący posiada;

5. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

Wypełnione i podpisane oświadczenia:

1. oświadczenie stwierdzające, że UR będzie podstawowym miejscem pracy
z chwilą podjęcia zatrudnienia; https://urk.edu.pl/zasoby/77/osw_podstawowe_msc_pracy.pdf

2. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc

3. klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy;

https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

Forma składania zgłoszeń:

– przesyłką pocztową na adres:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków z dopiskiem: Konkurs_asystent_KROiSzO

lub

– pocztą elektroniczną w jednym pliku PDF na adres Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: wbio@urk.edu.pl z tytułem: Konkurs_asystent_KROiSzO

Termin składania zgłoszeń: 3 lipca 2023 r.

 

 

 

Załączniki