1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

M-06.169/2022                                                                       Kraków, dn. 7.11.2022 r..

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy

 

1. Niezbędne wymagania:

•       stopień doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej,

•       doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych i dorobek publikacyjny z obszaru automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych (autorstwo/ współautorstwo wysoko punktowanych publikacji z listy MEiN w ostatnich pięciu latach),

•       posiadanie przygotowania pedagogicznego,

•       znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

 

2. Dodatkowe wymagania:

•       wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy,

•       wskazanie dyscypliny inżynieria mechaniczna jako dyscypliny swoich badań naukowych,

•       zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej w swoich publikacjach,

•       posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•       prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK,

•       aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki,

•       podejmowanie starań o pozyskiwanie grantów badawczych,

•       udział w seminariach naukowych i dydaktycznych,

•       aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,

•       inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,

•       udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.

 

4. Wymagane dokumenty:

•       szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

•       podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

•       dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (oryginały do wglądu),

•       zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub deklaracja ukończenia go w ciągu roku;

•       certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

•       wykaz osiągnięć oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

•       analizie złożonej dokumentacji,

•       przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty należy składać w:

Sekretariacie Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego przy al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek A, pok. A403 tel. 12 374 32 50 w godzinach od 9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu M-06.169/2022 na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub przesłać w formie skanów na adres e-mail m-06@pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 09.12.2022r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale Mechanicznym: do 16.12.2022r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego do dnia 21.12.2022r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m-06@pk.edu.pl