1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

–  stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej;

– tytuł zawodowy magistra fizjoterapii (wskazany również tytuł magistra turystyki i rekreacji);

– dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze fizycznej;

– kompetencje zawodowe:

            – ukończone kursy masażu klasycznego i leczniczego;

            – stopień instruktora rekreacji ruchowej „fitness – ćwiczenia siłowe”;

– posiadane doświadczenie w pracy dydaktycznej:

– udokumentowana praca w charakterze nauczyciela akademickiego (min. 2 lata);

– udokumentowana praca nauczyciela w zakresie nauczania masażu klasycznego;

– udokumentowana praca w charakterze fizjoterapeuty;

– udokumentowana praca w charakterze trenera przygotowania motorycznego;

– kompetencje dodatkowe:

            – zaawansowana znajomość języka angielskiego

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Sekcja Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków,  tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty:

–        pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;

–        oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;

–        życiorys;

–        kwestionariusz osobowy;

–         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;

–         oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

–        inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 3 października 2022 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 2 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do AWF).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 10 listopada 2022 roku.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl