1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Miasto: Kraków

 

Stanowisko:  asystent badawczo-dydaktyczny

 

Dziedzina nauki:  inżynieryjno-techniczne

 

Termin składania ofert: 12.09.2022

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2022

 

Słowa kluczowe: asystent, inżynieria produkcji, prototypowanie, Inventor

 

Dyscyplina naukowa, w której kandydat będzie wykonywał badania: inżynieria mechaniczna

 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, zatrudnienie od stycznia 2023

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2018, poz. 1668) i spełniają poniższe wymagania:

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

1.      ukończone studia wyższe na kierunku inżynieria produkcji,

2.      posiadają udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej;

3.      mają kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów zawodowych z zakresu logistyki oraz inżynierii produkcji,

4.      posiadają doświadczenie w pracy z specjalistycznym oprogramowaniem: Autodesk Inventor 2020 oraz Autodesk Fusion 360;

5.      posiadają dorobek naukowy w obszarze inżynierii produkcji,  indeksowany w bazie Scopus lub Web of Science;

6.      odbyły staż z zakresu projektowania CAD lub prototypowania;

7.      posiadają umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych, sesjach (referaty, doniesienia);

8.       posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;

9.       zadeklarują w 100% przynależność do dyscypliny inżynieria mechaniczna;

10.  w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest biegła znajomość języka polskiego.

 

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

 

1.      posiada kwalifikacje określone w Ustawie;

2.      ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3.      nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

4.      korzysta w pełni z praw publicznych.

 

 

Przesłanie przez Panią/Pana oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, dostępnej na stronie:https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

1.      podanie do JM Rektora UR w Krakowie;

2.      życiorys (CV z fotografią);

3.      kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

4.      kwestionariusz osobowy https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf;

5.      wykaz prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MEiN) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane;

6.      informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej;

7.      informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;

8.      informacja o odbytych szkoleniach i stażach;

9.      zaświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego;

10.  oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku;

11.  oświadczenie o niekaralności;

12.  oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

 

Dokumenty należy złożyć do 12.09.2022 w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, ul. Balicka 116B. 30-149 Kraków.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wipie@ur.krakow.pl