1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

 

 

Znak: M-05.00.181.39.2023                                                                                          Kraków, dn. 17.05.2023 r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-05)

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

 

 

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

Zatrudnienie od 1.10.2023 r.

 

1.       Niezbędne wymagania:

·         posiadanie co najmniej tytułu magistra inżyniera, równorzędnego lub wyższego na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria bezpieczeństwa lub pokrewnym,

·         posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,

·         znajomość zagadnień technicznych z zakresu mechaniki płynów, a w szczególności numerycznego modelowania przepływów oraz badań doświadczalnych w mechanice płynów,

·         posiadanie udokumentowanej znajomości języka obcego (preferowany język angielski).

2.       Dodatkowe wymagania:

·         posiadanie doświadczenia dydaktycznego zdobytego w ramach Szkoły Doktorskiej lub wcześniejszego prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu mechanika płynów,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych,

·         mile widziane posiadanie publikacji naukowych z listy A wykazu MNiSzW,

·         udział w konferencjach naukowych i naukowo technicznych,

·         w przypadku obcokrajowców udokumentowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·         wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do obowiązków w zakresie kształcenia i wychowywania studentów należy w szczególności:

·         realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej,

·         prowadzenie konsultacji ze studentami,

·         opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń,

·         udział w projektach prowadzonych w Katedrze.

4.       Wymagane dokumenty:

·         podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta
w grupie pracowników dydaktycznych,

·         szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

·         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

·         zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia,

·         dokument potwierdzający znajomość języka obcego (preferowany j. angielski), oraz  w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

·         kserokopie posiadanych certyfikatów i uprawnień.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

–         analizie złożonej dokumentacji,

–         przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe),

 

Wymagane dokumenty należy składać w 2 egzemplarzach w sekretariacie Katedry Inżynierii Cieplnej i Procesowej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek A, pokój A618, w godz. 9-14. Teczki z dokumentami powinny zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym, znak sprawy M-05.00.181.39.2023 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail icp-wm@pk.edu.pl Dokumenty należy złożyć w terminie do 16.06.2023 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale Mechanicznym: do 23.06.2023 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Katedry Inżynierii Cieplnej i Procesowej w dniach 26-30.06.2023 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

Załączniki