2 stanowiska adiunkta

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 8000 PLN
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
do realizacji zadań w projekcie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej nr POIR.04.04.00-00-14DE/18-00: Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie „Młody doktor”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ i Regulaminu konkursu TEAM NET w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, Działanie 4.4.: Zwiększenie potencjału kadrowego B+R, Konkurs nr 1/4.4/2018 spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) stopień naukowy doktora uzyskany do 5 pięciu lat przed datą zatrudnienia w projekcie,

2) odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej publikacje w renomowanych międzynarodowych żurnalach naukowych (fizyka teoretyczna, matematyczne metody fizyki),

3) czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności poprzez wystąpienia na konferencjach i sympozjach,

4) mile widziana znajomość zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i sieci neuronowych,

Dodatkowe oczekiwania:

– motywacja i zaangażowanie w realizację projektu,

– dobra znajomość języka angielskiego.

Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat na okres 18 miesięcy, nie później niż 29 listopada 2021 r.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 31.07.2021