adiunkt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 01.06.2021 r.

Termin składania ofert: 01.07.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i w języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, zaangażowanie w działalność organizacyjno-administracyjną. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)        posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne,

2)        zainteresowania naukowe w obszarach: prawo cywilne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, prawo pracy, publiczne prawo gospodarcze, prawo karne i prawo wykroczeń, prawo międzynarodowe publiczne,

3)        doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z tematyki obejmującej obszary: prawo cywilne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, prawo pracy, publiczne prawo gospodarcze, prawo karne i prawo wykroczeń, prawo międzynarodowe publiczne,

4)        udokumentowany dorobek publikacyjny, w tym autorstwo co najmniej dwóch artykułów opublikowanych w wysokopunktowanych czasopismach z listy ministra (posiadających Impact Factor), mile widziane będzie autorstwo (współautorstwo) podręcznika akademickiego,

5)        doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem badawczym,

6)        udokumentowany udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych,

7)        biegła znajomość języka polskiego i innego języka obcego nowożytnego w mowie i w piśmie, umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych,

8)        doświadczenie we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Mile widziane:

1)        doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych metod dydaktycznych,

2)        doświadczenie w zdobywaniu finansowania na projekty badawcze,

3)        doświadczenie w realizacji projektów badawczych realizowanych na rzecz instytucji publicznych oraz organizacji międzynarodowych,

4)        doświadczenie we współpracy międzynarodowej;,

5)        doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej trzymiesięczny pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)        prowadzenie badań;

2)        udział w projektach badawczych oraz przygotowywaniu wniosków o finansowanie takich projektów;

3)        budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;

4)        rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym;

5)        prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;

6)        realizacja zadań związanych z kształceniem studentów;

7)        aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry;

8)        wzmacnianie marki i pozycji zespołu w strategicznie określonych obszarach;

9)        realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)      autoreferat (informacja o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych),

4)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

5)      wykaz publikacji naukowych (lata 2016-2021),

6)      wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka),

7)      wykaz wystąpień konferencyjnych,

8)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

9)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

12)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, pok. 236, lub drogą mailową na adres: inpa@up.krakow.pl do dnia 01.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 15.09.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl