adiunkt

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie zaawansowanych metod obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2020;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

– osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

–          posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

–          posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności
w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu
i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

–          posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

–          potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,

–          posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

–          posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Oczekiwania:

–          publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,

–          złożenie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia pracy na UJ przynajmniej jednego wniosku o grant zewnętrzny polski lub międzynarodowy afiliowany na UJ,

–          angażowanie w prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ.

Warunki zatrudnienia:

– wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 75-100 tys. zł brutto rocznie na czas realizacji grantu badawczego prowadzonego na podstawie odrębnego porozumienia (wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz ze zwiększeniem związanym z realizacją grantu badawczego oraz ewentualnymi dodatkowymi składnikami wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego),
– na podstawie kosztorysu i planu badań, planuje się przyznanie grantu badawczego oraz kwotę ok. 50 tys. zł na jego realizację w okresie 30 miesięcy – z zastrzeżeniem i na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu (możliwość finansowania m.in. aparatury badawczej, materiałów nietrwałych, usług, wyjazdów służbowych, zaangażowania studentów, doktorantów).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aga.niemiec@uj.edu.pl