adiunkt

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 8000 PLN
  • Dziedzina nauki: informatyka

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie Informatyka do realizacji zadań w projekcie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POIR.04.04.00-00-14DE/18-00: „Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie” „Młody doktor”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ i Regulaminu konkursu TEAM NET w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, Działanie 4.4.: Zwiększenie potencjału kadrowego B+R, Konkurs nr 1/4.4/2018 spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

– co najmniej stopień doktora w dziedzinie informatyki i/lub matematyki (statystyka) i/lub fizyki uzyskany do 5 pięciu lat przed datą zatrudnienia w projekcie (zatrudnienie na pełny etat),

– wiedza i doświadczenie w analizie szeregów czasowych,

– doświadczenie z pracą w środowisku Matlab i języku Python,

– odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej publikacje w renomowanych międzynarodowych żurnalach naukowych,

– czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności poprzez wystąpienia na konferencjach i sympozjach,

– mile widziana znajomość zagadnień dotyczących uczenia maszynowego i sieci neuronowych,

– kandydat nie był zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

Od kandydata oczekujemy:

– motywacji i zaangażowania w realizację projektu,

– dobrej znajomości języka angielskiego.

Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: cały etat, na maksymalny okres 26 miesięcy, nie później niż od 1 października 2021 r.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 31.07.2021