adiunkt

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

–        stopień doktora nauk o kulturze fizycznej;

–        co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej,  doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów takich jak: fizjologia, fizjologia wysiłku;

–        zainteresowania naukowe związane z tematyką kultury fizycznej, szczególnie w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego;

–        wymierne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej: publikacje naukowe w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, w tym w czasopismach posiadających IF>1.0 oraz co najmniej 100 pkt.; czynny udział w konferencjach naukowych;

–        działalność na rzecz popularyzacji nauki;

–        dobra znajomość języka angielskiego;

–        znajomość programów komputerowych w zakresie edycji tekstu, tworzenia baz danych i opracowania statystycznego;

–        gotowość do pracy w zespole;

–        nienaganna postawa etyczno-moralna.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl