Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Znak: A0.110.373/A10.2021                                                                 Kraków, dn. 16.07.2021

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych na Wydziale Architektury

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesiące

Reprezentowana dyscyplina naukowa architektura i urbanistyka

Niezbędne wymagania:
·         stopień doktora inżyniera architekta w dyscyplinie architektura i urbanistyka;

·         bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

·         posiadanie   przygotowania pedagogicznego lub  uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;

·         znajomość w stopniu zaawansowanym programów typu CAD oraz parametrycznych w technologii BIM;

·         posiadanie znaczącego dorobku zawodowego  lub praktyki zawodowej  w przypadku dyscyplin w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;

·         posiadanie znaczącego dorobku naukowego.

Dodatkowe wymagania:
·         dyspozycyjność;

·         udokumentowane doświadczenie w pracy ze studentami – potwierdzone doświadczeniami dydaktycznymi w szkole wyższej;

·         dorobek badawczy (publikacje wysoko punktowane , projekty, konferencje);

·         doświadczenie w pracach organizacyjnych uczelni;

·         doświadczenie w pracach w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·         realizacja pensum dydaktycznego na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej,

·         prowadzenie konsultacji ze studentami

·         dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

·         upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach, seminariach;

·         aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;

 

Wymagane dokumenty:
·         podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

·         szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

·         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

·         wykaz dorobku naukowego, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac;

·         potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia;

·         kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony PK- zakładka Praca na PK);

·         dokument potwierdzający znajomość języka obcego;

·         wykaz osiągnięć oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie;

·         oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy w razie pozytywnego przejścia procedury konkursowej;

oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia20 lipca     2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

–  analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe),

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18  w godz. 8.00 – 14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego, znak sprawy A0. 110.373/A10.2021. lub przesłać w formie skanów na adres e-mail a-0@pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31.08.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10.09.2021

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18  w godz. 8.00 – 14.00. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a-0@pk.edu.pl