adiunkt

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

REKTOR

                                     AKADEMII MUZYCZNEJ IM KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

                                w dniu  20 września  2021  r.

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta, specjalność: gra na altówce w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które:

-spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce                    (Dz. U. z 2021 r. poz. 478,  z późn. zm.) oraz Statucie AMKP,

-posiadają co najmniej stopień doktora sztuki w zakresie instrumentalistyki – gra na altówce,

-posiadają osiągnięcia artystyczne lub naukowe w zakresie gry na altówce.

Kandydaci przystępujący do udziału w konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

      1. Zgłoszenie udziału w konkursie.

2. Kwestionariusz osobowy. *

3. Uwierzytelniony odpis dyplomu doktora sztuki. **  

4. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

5. Deklaracja gotowości przekazania osiągnięć artystycznych na potrzeby ewaluacji w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.    

6. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.*

7. Informacja o dotychczasowej działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej w formie spisu najważniejszych osiągnięć.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.*

Procedura konkursowa składa się z następujących części:

1. Zaprezentowanie gry na instrumencie – około 30 minut  (prosimy o załączenie wykonywanego repertuaru).

2. Przeprowadzenie lekcji pokazowej.     

3. Rozmowa kwalifikacyjna.

                                                                  Oferty należy składać do dnia 20 października 2021 r.

na adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków,                       tel. (12) 422-66-94, fax (12) 422-23-43, z dopiskiem Dział Spraw Osobowych.

Decyduje data wpływu dokumentów do Uczelni.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.

Planuje się rozstrzygnięcie konkursu do 15 listopada 2021 r. , o dokładnym terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.

W przypadku gdy kandydat nie spełni wymogów formalnych jego oferta zostanie odrzucona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Kandydaci zostaną poinformowani o wyniku konkursu. 

Ucznia/studenta na lekcję oraz akompaniatora jeżeli jest potrzebny organizuje sobie kandydat we własnym zakresie.    

 

*  druki do pobrania na stronie: www.amuz.krakow.pl

 

** w przypadku dokumentów dotyczących stopni i tytułów uzyskanych za granicą wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

         Rektor

         prof. dr hab. Wojciech Widłak