Adiunkt

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora,
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

Adresatami konkursu na stanowiska post-doc są naukowcy ze stopniem doktora uzyskanym w zakresie psychologii (lub socjologii, informatyki, nauk o mediach, nauk politycznych) w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem aplikacji do konkursu. Wnioskodawcy płci żeńskiej (jeśli dotyczy) mogą dodać 18 miesięcy na każde dziecko, wnioskodawcy płci męskiej (jeśli dotyczy) mogą dodać liczbę miesięcy urlopu rodzicielskiego.

Umiejętności/Kwalifikacje

Udokumentowana doświadczenie zawodowe w dziedzinie nauk społecznych (odpowiednie publikacje naukowe, prezentacje konferencyjne, współpraca badawcza).
Zainteresowanie psychologią społeczną i polityczną i/lub interakcją człowiek-komputer (doświadczenie w socjologii lub naukach politycznych będzie atutem).
Posiadane doświadczenie w eksperymentalnych naukach społecznych lub znajomość projektowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych (udokumentowane stosownymi publikacjami / uczestnictwem w konferencjach).
Dobra znajomość ilościowych metod badawczych, analizy statystycznej (regresja) oraz dobra znajomość SPSS lub innych pakietów do statystycznej analizy danych.
Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi programistycznych (w szczególności Inquisit, E-prime, PsychoPy).

Tytuł Programu /Projektu
Od społeczeństwa sieciowego do społeczeństwa patchworkowego: podstawy motywacyjne i konsekwencje społeczne.

Opis Programu /Projektu
Głównym celem projektu jest zbadanie roli mediów elektronicznych w transformacji społecznej i kulturowej, która, naszym zdaniem, polega na odchodzeniu od społeczeństwa otwartego, umożliwiającego funkcjonowanie w elastycznych sieciach społecznych, w stronę społeczeństwa „patchworkowego,” opartego na różnego rodzaju zamkniętych (mikro)grupach, o silnej tożsamości, silnych więziach wewnątrzgrupowych i własnych realiach epistemicznych. Proces ten, prowadzący do fragmentacji społecznej, ma poważne implikacje społeczne, tj. brak zaufania do państwa i jego instytucji (i władz w ogóle), niski poziom konsensusu społecznego, niski poziom uczestnictwa i nieposłuszeństwo. Projekt koncentruje się na zrozumieniu roli czynników motywacyjnych, poznawczych, społecznych i kulturowych, które kształtują ten proces.

Więcej informacji, można znaleźć na stronie projektu: https://digipatch.eu

Zakres obowiązków/Opis zadań
Wg Regulaminu Pracy UJ  – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

 • Projektowanie  i przeprowadzanie badań.
 • Rekrutacja uczestników, zbieranie i przygotowanie danych, analiza danych.
 • Upowszechnianie wiedzy, raportowanie projektu, przygotowanie publikacji.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym, międzynarodowym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

 • CV.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada.
 • Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki.
 • Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne

 • CV badawcze, zawierające w szczególności:
 • List przedstawiający motywację do pracy nad projektem.
 • Opis maksymalnie 3 osiągnięć naukowych.
 • Lista maksymalnie 5 najbardziej znaczących publikacji naukowych.
 • Wykaz projektów badawczych pozyskanych w konkursach (jako Kierownika Projektu) ze źródeł spoza miejsca zatrudnienia Wnioskodawcy.
 • Doświadczenie w charakterze wykonawcy projektów badawczych, w szczególności w zarządzaniu zadaniami w ramach tych projektów.

Forma składania zgłoszeń
Pocztą elektroniczną na adres dorota.nowinska.bak@uj.edu.pl, tytuł ‘Post-doc CHANSE’. Przesyłką pocztową na adres Prof. Małgorzata Kossowska, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, z adnotacją ‘Post-doc CHANSE’.
Termin składania zgłoszeń 16.12.2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 04.01.2023 r.
Sposób informowania o wynikach konkursu Pocztą elektroniczną.
Pytania Dodatkowe pytania należy kierować do Prof. Małgorzaty Kossowskiej na adres e-mail malgorzata.kossowska@uj.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.nowinska.bak@uj.edu.pl