Adiunkt

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, w zakresie zarządzania publicznego oraz kierowania ludźmi w organizacji

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadanie co najmniej stopnia doktora;
2. odpowiedni dorobek naukowy z zakresu zarządzania publicznego oraz kierowania ludźmi w organizacji udokumentowany publikacjami w recenzowanych monografiach lub czasopismach z listy JCR;
3. czynny udział w życiu naukowym;
4. doświadczenie w pracy dydaktycznej;
5. biegła znajomość języka angielskiego;
6. czynny udział w życiu naukowym potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach, szkołach letnich;
7. doświadczenie we współpracy międzynarodowej polegającej na udziale w grantach międzynarodowych lub pobyt na długoterminowych stypendiach/stażach zagranicznych;
8. posiadanie osiągnięć w pracy organizacyjnej;
9. doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych i obliczeniowych w naukach społecznych, w szczególności metod badań operacyjnych lub/i statystyki;
10. doświadczenie skutecznego aplikowania o granty badawcze, edukacyjne i społeczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl