Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej, w  Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w zakresie polskiej myśli politycznej, polskiej polityce wschodniej, historii stosunków międzynarodowych.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)     posiadają co najmniej stopnia doktora,

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)    biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)     posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 Dodatkowe oczekiwania:

1)     co najmniej stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia,

2)     odpowiedni dorobek naukowy w zakresie polskiej myśli politycznej, polskiej polityce wschodniej, historii stosunków międzynarodowych, w tym co najmniej jednej monografii,

3)     udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie polskiej myśli i historii politycznej, poparte opinią promotora albo kierownika jednostki organizacyjnej,

4)     aktywność naukowa przejawiająca się w czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w członkostwie w stowarzyszeniach naukowych,

5)     biegła znajomość języka angielskiego (znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.