Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi, w  Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w zakresie badań nad relacjami międzykulturowymi ze szczególnym uwzględnieniem problematyki azjatyckiej, w tym głównie badań mediów etnicznych i medialnego wizerunku grup mniejszościowych lub ideologii politycznych i nacjonalizmu w społeczeństwach wielokulturowych.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)     posiadają co najmniej stopnia doktora,

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)     posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 Dodatkowe oczekiwania:

1)     co najmniej stopień doktora nauk społecznych,

2)     odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub raportów w języku angielskim, dotyczących takich zagadnień jak: relacje międzykulturowe ze szczególnym uwzględnieniem problematyki azjatyckiej, badania mediów etnicznych i medialnego wizerunku grup mniejszościowych lub ideologie polityczne i nacjonalizm w społeczeństwach wielokulturowych,

3)     aktywne uczestnictwo w życiu naukowym o zasięgu międzynarodowym (m.in. wystąpienia z referatami na konferencjach międzynarodowych),

4)     doświadczenie we współpracy międzynarodowej polegające na udziale w międzynarodowych projektach badawczych lub na pobycie na długoterminowych stypendiach i/lub stażach zagranicznych. Atutem będzie doświadczenie skutecznego aplikowania o granty badawcze, edukacyjne i społeczne,

5)     doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim,

6)     bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami, publikacjami albo faktem prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku. Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków używanych w obszarze prowadzonych badań.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.