adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Fizyki

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej

w dyscyplinie fizyka

w zakresie prac teoretycznych bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (i) materiały nanostrukturalne, (ii) materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii, (iii) materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny (iv) nowe modele teoretyczne i narzędzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.       posiadają co najmniej stopień doktora;

2.       posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3.       biorą czynny udział w życiu naukowym;

4.       posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowo:

 

5.       otrzymali stopień doktora na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

6.       publikują w renomowanych czasopismach,

7.       wygłaszają referaty na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 

–        posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

–        posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności
w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu
i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

–        posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

–        potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,

–        posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

–        posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oczekiwania:

–        publikowanie w renomowanych czasopismach, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,

–        złożenie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia pracy na UJ przynajmniej jednego wniosku o grant zewnętrzny polski lub międzynarodowy afiliowany na UJ,

–        angażowanie w prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ,

–        prowadzenie działalności dydaktycznej do negocjacji (zgodnie z Regulaminem Pracy UJ).

 

Okres zatrudnienia jest na 33 miesiące. Oferowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze
i dodatek na okres 33 miesięcy. Ponadto, w ramach zatrudnienia oferowany jest na okres 30 miesięcy grant badawczy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać następujące dokumenty pocztą elektroniczną na adres: wydzial.fais@uj.edu.pl lub złożyć je w Dziekanacie Wydziału FAIS UJ, 30-348 Kraków, ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, pokój H-0-10:

 

1.     podanie,

2.     szkicowy plan badań naukowych do realizacji w trakcie zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim wpisujący się w zakres domen badawczych POB SciMat  (patrz, https://id.uj.edu.pl/scimat “Opis obszaru badawczego”),

3.     życiorys zawierający: spis publikacji, wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień, wykaz staży i pobytów
w jednostkach naukowych, wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych (w charakterze kierownika lub wykonawcy) ze wskazaniem źródeł finansowania,

4.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.     odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

6.     informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

7.     informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8.     recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

9.     dwa listy rekomendacyjne,

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną online.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 1 lipca 2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi: do dnia 30 września 2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.fais@uj.edu.pl