Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kraków 09.07.2021r.

DWIPiE/1102-561/2021                                                                                    

 

KONKURS
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w wymiarze pełnego etatu

w Katedrze Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji

 

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2018, poz. 1668) i posiadają:

 

1)    dorobek naukowy:

a)      ukończone studia na kierunku: eksploatacja i budowa maszyn, energetyka, automatyka
i budowa maszyn lub fizyka,

b)     stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna lub
doktora nauk rolniczych o specjalności agrofizyka,

c)      posiada udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: analizy energetycznej procesów
jednostkowych w przetwarzaniu surowców i badaniu ich właściwości fizyko-
mechanicznych, wykorzystania analiz statystycznych w opracowaniu wyników badań,

d)     posiada udokumentowany dorobek naukowy (poparty wysokim współczynnikiem
Impact Factor) w periodykach zaliczanych do inżynierii mechanicznej,

e)      zadeklaruje w 100% przynależność do dyscypliny inżynieria mechaniczna.

 

2) działalność dydaktyczna i organizacyjna:

a)      ma kompetencje do prowadzenia przedmiotów z zastosowań statystyki oraz
wykorzystania urządzeń elektronicznych do pomiaru wielkości fizycznych,

a)      posiada doświadczenie w pozyskiwaniu projektów badawczych (finansowanych
z NCN, NCBiR) oraz udokumentowaną współpracę z krajowymi i zagranicznymi
ośrodkami naukowymi. Dodatkowym atutem będzie udokumentowany pobyt
w zagranicznym ośrodku badawczym,

b)     udokumentowane czynne uczestnictwo i doświadczenie w organizacji w konferencjach
krajowych i międzynarodowych,

c)      posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym
samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień
na konferencjach naukowych

 

 

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

a)       doświadczenie w prowadzeniu pomiarów laboratoryjnych,

b)      umiejętność zastosowania metod statystycznych w opracowaniu wyników badań

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

podanie do JM Rektora w Krakowie,
życiorys,
kwestionariusz osobowy https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
odpis dyplomu doktora
wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
oświadczenie o niekaralności,
informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html.
 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

·         posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

·         korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Dokumenty należy złożyć do 20.08.2021r.
w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, 30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.09.2021r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem Jego oferty.    

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Kraków 09.07.2021r.

DWIPiE/1102-561/2021

 

CONTEST

 

Dean of the Faculty of Production and Power Engineering

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW

announces a competition for the position of research and teaching assistant professor

full-time in the Department of Bioprocess Engineering, Power Engineering and Automation

 

Candidates applying for employment in this position should meet the following conditions:

The competition may be entered by persons who meet the requirements set out in the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science (i.e. Journal of Laws 2018, item 1668) and have:

 

1) scientific achievements:

a)      Completed studies in the field of: operation and construction of machines, energy, automation and machine construction or physics,

b)      Doctoral degree in technical sciences in the discipline of mechanical engineering or doctor of agricultural sciences in the specialization of agrophysics,

c)      Has documented scientific achievements in the field of: energy analysis of unit processes in the processing of raw materials and the study of their physical and mechanical properties, the use of statistical analyzes in the development of research results,

d)      Has documented scientific achievements (supported by a high rate Impact Factor) in periodicals classified as mechanical engineering,

e)      Declare 100% adherence to the discipline of mechanical engineering.

2)  teaching and organizational activities:

a)      Has the competence to conduct subjects in the field of statistical applications and to use electronic devices to measure physical quantities,

b)      Has experience in acquiring research projects (financed by the NCN, NCBiR) and documented cooperation with national and foreign research centers. An additional advantage will be a documented stay in a foreign research center,

c)      Documented active participation and experience in organization in national and international conferences,

d)      Has at least a good command of the English language, sufficient to allow independent writing of scientific publications in this language and presenting reports at scientific conferences

Additional requirements for candidates:

a)      experience in conducting laboratory measurements,

b)      the ability to use statistical methods in the elaboration of research results

 

List of required documents:

 

·         application to the Rector in Krakow,

·          curriculum vitae,

·         personal questionnaire https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osob.pdf

·         a copy of a university diploma,

·          a copy of the doctor’s diploma

·          a list of published scientific papers along with information on the point classification (Impact Factor and MNiSW scoring) of the journal in which the papers were published,

·         information about interests and achievements in research and teaching activities,

·         a statement that the Agricultural University in Krakow will be the primary place of work after employment in the above-mentioned position,

·         declaration of no criminal record,

·         information on the processing of personal data in order to carry out the recruitment procedure and the consent form for the processing of personal data available for download at https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html.

A candidate may be a person who meets the following requirements set out in the Higher Education Act:

•         has the qualifications specified in the Act,

•         has full legal capacity,

•         has not been punished by a valid court judgment for an intentional crime,

•         enjoys full civil rights.

Documents must be submitted by August 20, 2021.

at the Dean’s Office of the Faculty of Production and Power Engineering

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW  30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

The contest will be adjudicated no later than September 19, 2021.

Failure to inform the candidate about the results of the competition is tantamount to rejection of his offer.

Note: The university does not provide accommodation.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wipie@ur.krakow.pl