Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Korei, w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej, w  Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego oraz społecznego Półwyspu Koreańskiego, a także metod badawczych stosowanych w studiach nad Azją Wschodnią.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)     posiadają co najmniej stopnia doktora,

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)     posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

    Dodatkowe oczekiwania:

1)     co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych,

2)     odpowiedni dorobek naukowy w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego oraz społecznego Półwyspu Koreańskiego, a także metod badawczych stosowanych w studiach nad Azją Wschodnią, w tym co najmniej jedna opublikowana monografia,

3)     czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

4)     znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

5)     znajomość języków: koreańskiego, japońskiego, chińskiego, rosyjskiego, francuskiego,

6)     pozytywna opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.

Załączniki