adiunkt badawczo dydaktyczny

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: do negocjacji zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 2

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja

1.     Niezbędne wymagania:

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej,

·         posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ;

·         posiadanie dorobku naukowego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej,

·         wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy;

·         posiadanie przygotowania pedagogicznego;

·         biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Dodatkowe wymagania:
·       wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny

     swoich badań naukowych;

·       zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;
starania o granty.

Wymagane dokumenty:
·         szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

·         podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

·         dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie),

·         zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego;

·         certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,

·         wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji,
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych,

Wymagane dokumenty należy składać w:

Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Architektury (parter), tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 9.09.2022r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do  22.09.2022r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach  23-30.09.2022r.  Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki