Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza dwa konkursy na stanowisko

ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Fizyki
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
w zakresie fizyki lub biofizyki
 
                Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

–          posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,

–          wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

–          odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,

–          czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

–          pozytywna opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

–          umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry

Od kandydata oczekujemy:

–        predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w zakładzie,

–        aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,

–        gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała.

Zwycięzca konkursu będzie prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Fizyki związane ze stanowiskiem adiunkta. Od kandydata oczekujemy predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaangażowania obejmującego stałą troskę o podnoszenie poziomu tych zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.  Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podjęcia pracy najpóźniej 1 lutego 2022 roku.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Fizyki UJ, 30-348 Kraków,
ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 11, segment H, I piętro, pokój 07 oraz w formie elektronicznej na adres: alicja.myslek@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1)       podanie,

2)       życiorys,

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)       odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5)       autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata,

6)       wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7)       informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8)       recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9)       formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10)    opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej

oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

11)    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12)    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

13)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

14)    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:                                  28 kwietnia 2021 roku

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:            28 maja 2021 roku

Termin rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24 czerwca 2021 roku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.dobosz-petryk@uj.edu.pl