Adiunkt badawczy

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu OPUS 20 pt. „Nowe terapie uzależnienia od opioidów” w Instytucie Psychologii Stosowanej na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.
Opis Programu /Projektu:

Celem projektu jest wykazanie roli aktywności neuronów i struktur mózgowych w modulowaniu zachowań poszukiwawczych oksykodonu oraz objawów związanych z odstawieniem opioidów u szczurów oraz identyfikacja nowych leków zmniejszających symptomy uzależnienia od opioidów (OUD). Pierwszym zadaniem jest poszukiwanie węzłów aktywności neuronalnej w mózgu szczura związanych z ekspresją wybranych symptomów OUD przy pomocy nowoczesnych metod anatomicznych, optogenetycznych i neurofizjologicznych. Ostatnie odkrycia dotyczące nowych „stronniczych” agonistów receptorów opioidowych umożliwiły badania ich wpływu na neuronalne i behawioralne korelaty wybranych symptomów OUD. Z tego powodu drugim zadaniem jest wykazanie potencjału terapeutycznego wybranych nowych funkcjonalnie selektywny agonistów receptorów opioidowych μ i κ w zmniejszaniu nasilenia głodu i poszukiwania oksykodonu oraz objawów odstawienia od opioidów u szczurów.

Opis badania:

W badaniach zastosujemy innowacyjne połączenie oznaczania komórek za pomocą znaczników fluorescencyjnych i wektorów wirusowych, immunohistochemii, optogenetyki, pomiarów aktywności komórek i struktur in vivo, systemowych i przezczaszkowych podań leków oraz szeregu testów behawioralnych u szczurów w jedną strategię badawczą. Innowacyjność metodyki projektu polega na zaplanowaniu badań umożliwiających identyfikację neuronów aktywowanych przez bodźce warunkowe i/lub uwarunkowane zachowania oraz wpływu „stronniczych” agonistów receptorów opioidowych na taką aktywność.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iga.kardas@uj.edu.pl