adiunkt badawczy (oferta nr 2022-240)

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczych

w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

w zakresie farmakologii doświadczalnej

w ramach realizacji projektu Maestro 13 „Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń
krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”)

nr oferty 2022-240

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)       posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub pokrewnych;

2)       posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3)       biorą czynny udział w życiu naukowym;

 

Dodatkowe wymagania:

1.       predyspozycje do pracy badawczej;

2.       wiedza i doświadczenie w optymalizacji metod przygotowania próbek biologicznych do analizy LC/MS;

3.       doświadczenie w analizach metabolomicznych lub proteomicznych;

4.       znajomość metodologii LC/MS, LC/HRMS, doświadczenie w rozwijaniu problemów analitycznych;

5.       doświadczenie w:

 – prowadzeniu badań analitycznych,

 – bioinformatycznej analizie wyników,

 – prowadzeniu badań w modelach zwierzęcych chorób,

 – interdyscyplinarnych badaniach analitycznych patogenezy chorób (modele zwierzęce lub ludzkie),

6.       czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;

7.       dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;

8.       biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

9.       doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

1.       udział w realizacji projektu Maestro 13 „Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;

2.       głównym zadaniem będzie prowadzenie badań analitycznych i bioinformatyczna analiza wyników;

3.       przeprowadzenie wszechstronnej analizy bioinformatycznej danych analitycznych i niecelowanych analiz metabolomicznych przy użyciu różnych dostępnych programów i narzędzi bioinformatycznych;

4.       planowana jest również zaawansowana analiza danych z wykorzystaniem machine learning,

5.       projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów w ramach projektu;

6.       integracja danych, analiza statystyczna oraz analiza i opis wyników badań;

7.       przygotowywanie raportów okresowych, publikacji naukowych, prezentujących wyniki badań;

8.       aktywny udział w konferencjach międzynarodowych;

9.       aktywna współpraca z zespołem JCET;

10.    dbanie o powierzony sprzęt laboratoryjny.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, lub przesłać na adres recruitment@jcet.eu następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.       odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

5.       informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6.       wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7.       recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

8.       formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9.       opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy  naukowej  oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10.    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11.    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13.    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  30.11.2022 .

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31.12.2022 .

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31.01.2023.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy

 

 

 

 

Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki

Dyrektor JCET