adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

–  co najmniej stopień doktora;

– dorobek naukowy obejmujący publikacje z zakresu nauk o kulturze fizycznej lub pokrewnych (dotyczący sportu, rekreacji, turystyki);

– udokumentowaną aktywność w życiu naukowym – udział w projektach badawczych, czynny udział w konferencjach naukowych krajowych
i międzynarodowych; 

– minimum 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie szkolnictwa wyższego, elastyczność prowadzenia zajęć dydaktycznych;

– uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki (legitymacja instruktorska, dyplom trenera, itp.);

– dodatkowe uprawnienia instruktora bądź trenera w zakresie sportów przestrzeni  lub inne uprawnienia do prowadzenia wycieczek i obozów wędrownych;

– biegłą znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl