adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Amerykanistyki

w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, w zakresie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)     posiadają co najmniej stopnia doktora,

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)     posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

    Dodatkowe oczekiwania:

1) posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,

2) czynny udział w międzynarodowym życiu naukowym potwierdzony m.in. wystąpieniami na konferencjach, zjazdach, seminariach i warsztatach oraz grantami badawczymi,

3) dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Zakład działalności naukowej, w tym punktowane publikacje o zasięgu międzynarodowym,

4) posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej, w tym posługiwanie się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami,

5) biegła znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań, publikowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych w tym języku,

6) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe,    

7) doświadczenie i wysoka ocena pracy organizacyjnej,

8) mile widziane doświadczenie i aktywność w popularyzacji nauki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl